Voorwaarden en beleid

Meer informatie over onze regels betreffende de wetten

Voorwaarden en Condities

Bijgewerkt 16 feb. 2022

1.1. Informatieverstrekkers en organisatoren van evenementen verklaren dat zij het auteursrecht hebben op de volledige inhoud van de ingediende informatie (met inbegrip van teksten, foto's, ...), of dat zij toestemming en het recht hebben om deze te gebruiken.


1.2. De exploitant is niet aansprakelijk voor de juistheid en geldigheid van de op de site gepubliceerde informatie.


1.3. De exploitant is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan gebruikers bij het gebruik van de site.


1.4. Het is verboden de inhoud van de site openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden en te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

2. Registratie en gebruikersprofielen

2.1. De gebruiker kan zijn eigen profiel aanmaken. Om het aan te maken, moet hij echte persoonlijke informatie invoeren. De gebruiker kan het profiel op elk moment bewerken of verwijderen.


2.2. De exploitant controleert niet de juistheid van de door de gebruiker ingevoerde gegevens.


2.3. De exploitant behoudt zich het recht voor om het profiel op elk moment te verwijderen, zonder opgaaf van reden, vooral als de Gebruiksvoorwaarden worden geschonden.


2.4. De exploitant behoudt zich het recht voor om op elk moment de functionaliteit van de site te wijzigen of in te trekken.

3. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

3.1. SRL Culturious behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen.


3.2. Het Privacybeleid wordt beheerst door Belgisch recht, voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht.


3.3. In geval van een geschil over de geldigheid, toepassing, interpretatie of handhaving van het Privacybeleid zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (België) bevoegd, voor zover de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht dit toestaan.


3.4. Alvorens stappen te ondernemen om een geschil in rechte op te lossen, stemt de Klant ermee in om te proberen het geschil in der minne op te lossen door rechtstreeks contact op te nemen met SRL Culturious, indien nodig via bemiddeling, alvorens zijn toevlucht te nemen tot arbitrage, een rechtszaak of een andere methode van geschillenbeslechting.


Privacybeleid

Bijgewerkt 16 feb. 2022

1. Wie we zijn

1.1. Culturius heeft zijn kantoren in de Driesstraat 165, 1200 Brussel. Culturius is een website die het communicatiewerk van de operatoren vergemakkelijkt en het culturele aanbod toegankelijker maakt voor het publiek.


1.2. Culturious verwerkt persoonsgegevens die aan haar worden doorgegeven in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (bekend als GDPR of RGPD in de Engelse versie) van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De verordening is in werking getreden op 24 mei 2016 en is van toepassing vanaf 25 mei 2018.


1.3. Vanaf het allereerste begin van ons project willen wij de persoonsgegevens van onze gebruikers op een veilige en redelijke manier beheren, gerechtvaardigd door de behoeften van het gebruik van onze Culturius-website. Naarmate het project vorderde, hebben wij procedures ingevoerd om de persoonsgegevens en onze databanken te beschermen. Wij verbeteren deze procedures op regelmatige basis.

2. Algemene waarschuwing

2.1. De toegang tot de website www.culturius.com (hierna de "website" genoemd) impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de gebruiker van deze algemene gebruiksvoorwaarden en van het privacybeleid.


2.2. De gebruiker erkent kennis te hebben genomen van de onderstaande informatie en geeft Culturius toestemming om de persoonsgegevens die hij/zij op de website meedeelt in het kader van de door Culturius aangeboden werking en diensten te verwerken in overeenstemming met hetgeen hieronder is bepaald.


2.3. Culturius kan haar privacybeleid wijzigen en aanpassen, met name om te voldoen aan eventuele nieuwe toepasselijke wet- en/of regelgeving, de aanbevelingen van de Belgische Privacycommissie, de richtsnoeren, aanbevelingen en beste praktijken van het Europees Comité voor gegevensbescherming en relevante rechterlijke uitspraken.


2.4. Het privacybeleid is van toepassing op alle pagina's die op de website worden gehost en op registraties op deze website. Het is niet van toepassing op pagina's die worden gehost door derden waarnaar Culturius kan linken en waarvan het privacybeleid kan afwijken. Culturius kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevens die op of via deze sites worden verwerkt.


2.5. Het verstrekken van persoonsgegevens is soms noodzakelijk om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van de website (bijv. om een profiel te registreren). Indien de Gebruiker Culturius dergelijke gegevens niet verstrekt, kan de toegang worden geweigerd.

3. Verantwoordelijke voor de verwerking

3.1. Toegang tot Culturius is in beginsel mogelijk zonder dat persoonsgegevens hoeven te worden verstrekt.


3.2. In het kader van bepaalde diensten (registratie van zijn profiel, deelname aan wedstrijden) kan de gebruiker evenwel worden verzocht bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. In dit geval is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens:
La SRL Culturious
Rue Dries, 165
1200 Woluwe-Saint-Lambert
N° BCE : 0697 569 065


3.3. Vragen of verzoeken betreffende de verwerking van deze gegevens kunnen worden gericht aan het volgende adres : contact@culturius.com

4. Verzamelde informatie

4.1. Door te surfen op Culturius, formulieren of nieuwsbrieven op de website in te vullen, via sociale netwerken die zijn verbonden met Culturius, staat de gebruiker Culturius toe om de volgende informatie te registreren en op te slaan, voor de in punt 3.2 genoemde doeleinden:
- identificatiegegevens, zoals voor- en achternaam, eventuele bijnamen, e-mailadres
- communicatie tussen gebruikers en Culturius
- aanvullende informatie die Culturius van de gebruiker verlangt om de gebruiker te identificeren of om te voorkomen dat de gebruiker een van de bepalingen van het handvest schendt
- alle andere informatie die vrijwillig door de Gebruiker aan Culturius is verstrekt voor een doel dat is uiteengezet in het privacybeleid, in de gebruiksvoorwaarden, op de website of in enig ander door Culturius gebruikt communicatiemiddel.


4.2. Wanneer de gebruiker zich toegang verschaft tot Culturius, registreren de bezochte servers automatisch bepaalde gegevens, zoals het type domein waarmee de gebruiker verbinding maakt met internet, het IP-adres dat aan de gebruiker is toegewezen (wanneer deze verbinding wordt gemaakt), de datum en tijd van toegang tot Culturius en andere verkeersgegevens, locatie- of andere communicatiegegevens, bekeken pagina's, type browser dat is gebruikt, platform en/of besturingssysteem dat is gebruikt, zoekmachine en trefwoorden die zijn gebruikt om Culturius te vinden, enz. Via deze registraties wordt echter geen persoonlijk identificeerbare informatie verzameld. Deze informatie wordt uitsluitend bewaard voor statistische doeleinden en om Culturius te verbeteren.

5. Doel van de verwerking

5.1. Onverminderd hetgeen in punt 4 is vermeld over automatisch verstrekte gegevens, verzamelt, bewaart en verwerkt Culturius de persoonsgegevens van haar Gebruikers met name voor de volgende doeleinden:
- de contractuele relatie met de Gebruiker tot stand te brengen, uit te voeren en te beheren
- om de Gebruiker in staat te stellen deel te nemen aan spelletjes/wedstrijden/quizzen en, in het algemeen, om de Dienst te verlenen
- de persoonsgegevens van de Gebruiker op te nemen in een of meer geautomatiseerde bestanden
- om de inhoud van de Site te analyseren, aan te passen en te verbeteren
- het uitvoeren van interne statistische enquêtes en marktonderzoeken en het opzetten van diverse statistische systemen en studies
- om de gebruiker in staat te stellen berichten te ontvangen en zijn account te beheren vanaf verschillende apparaten (computer, tablet, smartphone, enz.)
- om de terbeschikkingstelling en het gebruik van de Site te vergemakkelijken en de door Culturius ontwikkelde functies en de ervaring van de Gebruikers te verbeteren
- om te reageren op verzoeken om informatie
- voor marketingacties en promoties die Culturius aanbiedt aan Gebruikers die zich hebben ingeschreven voor de Nieuwsbrief
- hen te informeren over de ontwikkelingen in Culturius en de kenmerken ervan
- voor enig ander doel waarvoor de Gebruiker uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven.


5.2. Culturius beschouwt persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie. Culturius zal deze niet aan derden verstrekken, tenzij de wet dit vereist, met inbegrip van bevoegde autoriteiten op verzoek.

6. Veiligheid

6.1. Culturius heeft passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de servers waarop de verwerkte persoonsgegevens worden opgeslagen, voor zover mogelijk voorkomen dat:
- ongeoorloofde verwerking van, toegang tot of wijziging van dergelijke gegevens
- het ongeoorloofde gebruik of de ongeoorloofde openbaarmaking van dergelijke gegevens
- de onwettige vernietiging of het onopzettelijke verlies van dergelijke gegevens.


6.2. In dit verband hebben de medewerkers van Culturius die toegang hebben tot deze gegevens, een strikte geheimhoudingsplicht. Culturius is niet aansprakelijk voor de eventuele verduistering van deze gegevens door derden, ondanks de getroffen veiligheidsmaatregelen.


6.3. De gebruikers verbinden zich ertoe geen enkele handeling te stellen die in strijd is met dit Privacybeleid, de Algemene Gebruiksvoorwaarden of, in het algemeen, met de wet. Inbreuken op de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van computersystemen en van de gegevens die door deze systemen worden opgeslagen, verwerkt of doorgegeven, of de poging om een van deze inbreuken te plegen, worden bestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en een boete van zesentwintig euro tot tweehonderdduizend euro, of met een van deze straffen alleen.

7. Bewaartermijn

7.1. Culturius bewaart de persoonsgegevens van haar Gebruikers normaliter zo lang als noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld (zie punt 5). Culturius kan ook persoonsgegevens met betrekking tot de uitgeschreven Gebruiker blijven bewaren, met inbegrip van eventuele correspondentie of verzoeken om bijstand die aan Culturius zijn gericht, om te reageren op vragen of klachten die aan Culturius zijn gericht, en om te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving (met inbegrip van de belastingwetgeving), met inbegrip van het bewaren van informatie met betrekking tot verrichte betalingen.
De gegevens die bij het aanmaken van een account op Culturius worden verstrekt, worden verwijderd wanneer de account wordt opgeheven.

8. Rechten van de betrokkene

8.1. De gebruiker kan te allen tijde verzoeken om toegang tot, rectificatie van of, in voorkomend geval, verwijdering van zijn persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die Culturius wettelijk verplicht is te bewaren, door een schriftelijk verzoek daartoe, vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart of paspoort, te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking:
- naar het volgende postadres: SRL Culturious - Rue Dries 165, 1200 Brussels
- naar het volgende e-mailadres: contact@culturius.com
Culturius zal dan alle nodige stappen ondernemen om zo spoedig mogelijk aan dit verzoek te voldoen.