Algemene verkoopvoorwaarden

Samenvatting

Updated 16 feb. 2022

1. Onderwerp

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) regelen de contractuele relatie tussen :

SRL Culturious (hierna "wij" of "de Aanbieder")

Driesstraat 165

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

BCE-NUMMER: 0697 569 065

Beheerd door Serge VANDERHEYDEN

En elke natuurlijke of rechtspersoon die gebruik wil maken van de betaalde promotiediensten voor culturele aanbiedingen die worden aangeboden op onze website www.pro.culturius.com (hierna "de Klant" genoemd).

2. Aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van onze diensten aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze AV. Elke bestelling impliceert de volledige aanvaarding van deze AV door de Klant.

3. Aangeboden diensten

Wij bieden betaalde promotiediensten aan voor culturele aanbiedingen die toegankelijk zijn in België, Frankrijk, Nederland en Luxemburg. Deze diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het uitzenden van advertenties, het onder de aandacht brengen van evenementen en promotie op onze online platformen: Culturius en Culturius Magazine.

4. Bestellen

Bestellingen kunnen via onze website worden geplaatst. De Klant verplicht zich bij het plaatsen van een bestelling nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken. Wij behouden ons het recht voor elke bestelling om legitieme redenen te weigeren, met name als de inhoud niet voldoet aan de geldende wetgeving of in strijd is met onze waarden.

Elke bestelling voor inhoud die niet gaat over Cultuur zoals wij dat definiëren, is in strijd met onze waarden.

Cultuur is "alle artistieke of intellectuele producties van een samenleving, gecreëerd via verschillende media, vaak esthetisch, met het oog op vermaak en/of verrijking van de menselijke kennis".

5. Prijslijst

De prijzen van onze diensten zijn vermeld in euro's, inclusief alle belastingen. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen op elk moment te wijzigen, maar de diensten zullen worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment dat de bestelling wordt gevalideerd.

6. Betalingsvoorwaarden

De betaling wordt uitgevoerd wanneer de bestelling wordt geplaatst met een creditcard of een ander betaalmiddel dat op onze site wordt geaccepteerd. De bestelling wordt pas als effectief beschouwd nadat het akkoord van de betalingscentra van de bank is bevestigd.

Alle betalingen zijn definitief zodra de diensten zijn geleverd en zullen alleen worden terugbetaald in het geval van een gerechtvaardigde reden van de Klant met bewijsstukken. Er vindt geen terugbetaling plaats in geval van schending van deze AV of de GCU.

7. Levering van Diensten

Onze diensten worden beschouwd als geleverd zodra ze online zijn gezet of uitgezonden in overeenstemming met de voorwaarden die zijn overeengekomen toen de bestelling werd geplaatst. De levertijd voor diensten kan variëren afhankelijk van de aard van de dienst en zal worden gespecificeerd wanneer de bestelling wordt geplaatst.

8. Herroepingsrecht

In overeenstemming met de huidige wetgeving heeft de Klant een herroepingsrecht van 14 dagen vanaf de datum van validatie van de bestelling. Dit herroepingsrecht is echter niet van toepassing op diensten die al zijn uitgevoerd of waarvan de uitvoering is begonnen met instemming van de Klant voor het einde van de herroepingstermijn.

9. Aansprakelijkheid

Wij verbinden ons ertoe onze diensten met de grootst mogelijke zorg uit te voeren. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld in geval van vertraging of niet- uitvoering van de diensten als gevolg van overmacht of gebeurtenissen buiten onze macht.

10. Intellectueel eigendom

Alle elementen van de site (tekst, afbeeldingen, logo's, enz.) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie of gebruik zonder voorafgaande toestemming is strikt verboden.

11. Bescherming van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens die worden verzameld in verband met bestellingen worden verwerkt in overeenstemming met ons vertrouwelijkheidsbeleid (zie "Privacybeleid"). Klanten hebben het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van hun persoonlijke gegevens, waarvan zij gebruik kunnen maken door contact met ons op te nemen.

12. Geschillen en toepasselijk recht

Op deze GCS is Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil verbinden de partijen zich ertoe een minnelijke oplossing te zoeken alvorens een beroep te doen op de bevoegde rechtbanken. Bij gebrek aan een minnelijke schikking zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd om kennis te nemen van geschillen met betrekking tot deze AV.

13. Wijziging van de Algemene Verkoopvoorwaarden

Wij behouden ons het recht om deze AV te allen tijde te wijzigen. De nieuwe algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing zodra ze op onze website worden geplaatst.

Als u vragen hebt over onze Algemene Verkoopvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: contact@culturius.com.

Door gebruik te maken van onze diensten erkent de klant deze Algemene Verkoopvoorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben.